Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13673
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.
Authors: Bùi, Hoàng Phương Quỳnh
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Rủi ro;Tín dụng;NHTMCP công thương Việt Nam(Vietin Bank), chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 114tr;
Abstract: Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10767.pdfToàn văn729.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10767 - TT.pdfTóm tắt luận văn273.49 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.