Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13671
Title: Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam, CN tỉnh Kon Tum.
Authors: Lê, Văn Chương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Rủi ro;NHNo&PTNT VN, chi nhánh tỉnh Kon Tum;Vay
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 115tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10995.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10995 - TT.pdfTóm tắt luận văn277.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.