Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13670
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hồng Thảo
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị;Rủi ro tín dụng;NH TMCP Đông Á, chi nhánh Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 119tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á CN tỉnh Quãng Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Á CN tỉnh Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10782.pdfToàn văn842.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10782 - TT.pdfTóm tắt luận văn222.5 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.