Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13654
Title: Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương, CN Quảng Nam.
Authors: Trương, Thị Yến Ngọc
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng;NHTMCP ngoại thương VN, chi nhánh Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 104tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng cá nhân tại NHTM. Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại chi nhánh VCB Quảng Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại chi nhánh VCB Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11149.pdfToàn văn757.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11149 - TT.pdfTóm tắt luận văn186.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.