Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13624
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Khánh Hoà.
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hà
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Quản lý;Thuế thu nhập;Tỉnh Khánh Hoà
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 107tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý thuế Thu nhập cá nhân Chương 2: Thực trạng quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10795.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10795 - TT.pdfTóm tắt luận văn410.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.