Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13612
Title: Quản lý vốn đầu tư Nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào.
Authors: Sirixay, Somsouk
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản lý;Vốn;Tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 114tr;
Abstract: Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về quản lý vốn đầu tư nhà nước. Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư nhà nước trong khu vực nông thôn tại tỉnh Savannakhet trong thời kỳ từ năm 2008 đến nay. Chương 3: Một số giải pháp nhằm quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Savannakhet.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10772.pdfToàn văn823.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10772-TT.pdfTóm tắt luận văn342.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.