Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13595
Title: Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.
Authors: Đỗ, Cao Thị Ngạn Triều
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Quản lý;Thuế;Tỉnh Quãng Ngãi
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 111tr;
Abstract: Chương 1: Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế tư nhân. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10840.pdfToàn văn1.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLV 10840.pdfTóm tắt luận văn217.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.