Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13593
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Văn Hoàng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị;Rủi ro tín dụng;NH TMCP Đại Dương, chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 133tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại OceanBank Đà Nẵng. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại OceanBank Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10846.pdfToàn văn829.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLV 10846.pdfTóm tắt luận văn357 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.