Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13586
Title: Quản lý chi ngân sách Nhà nước đối với ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Lữ, Anh Ngọc
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Quản lý;Ngân sách;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 104tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý chi ngân sách Nhà nước đối với ngành giáo dục. Chương 2: Thực trạng về quản lý chi ngân sách Nhà nước đối với ngành giáo dục tỉnh Quãng Ngãi. Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước đối với ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10823.pdfToàn văn745.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLV 10823.pdfTóm tắt luận văn324.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.