Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13582
Title: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Phú Tài.
Authors: Nguyễn, Thị Lý
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Thanh toán;NH đầu tư & phát triển VN, chi nhánh Phú Tài;Tiền mặt
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 102tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Chương 2: Thực trạng TTKDTM tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Mot sô gi%i pháp de phát trien TTKDTM t i Ngân hàng Đầu tư & Phát trien Viet Nam – Chi nhánh Phú Tài
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10829.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLV 10829.pdfTóm tắt luận văn225.46 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.