Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13574
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Tiết kiệm;Ngân hàng;TP Tam Kỳ
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 120tr;
Abstract: - Chương 1: Cơ sở: lý thuyết và mô hình nghiên cứu - Chương 2: Thiêt kê nghiên cứu - Chương 3: Phân tích kêt quả nghiên cứu - Chương 4: Một số gợi ý để duy trì và thu hút khách hàng
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10775.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TTLV 10775.pdfTóm tắt luận văn275.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.