Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13516
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học về quy hoạch và tổ chức không gian các loại hình cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa : Hướng dẫn lập quy hoạch, tổ chức không gian và quản lý các cụm công nghiệp vừa nhỏ ở nông thôn
Authors: Trần Ngọc, Chính
Lê Anh, Tuấn
Trương Tấn, Hòa
Keywords: Kinh tế Nông nghiệp;Nông thôn;Cụm công nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Bộ Xây dựng
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5959-6.pdf9.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.