Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13514
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học về quy hoạch và tổ chức không gian các loại hình cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa : Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn điển hình trên toàn quốc
Authors: Trần Ngọc, Chính
Keywords: Kinh tế Nông nghiệp;Nông thôn;Cụm công nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Bộ Xây dựng
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5959-3A.pdf11.46 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.