Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13234
Title: Nghiên cứu và thử nghiệm một số phương pháp ứng dụng tin học trong thông tin lưu trữ địa chính - Phụ lục 1- Phương án 2: Hệ thống thông tin đất đai (thể hiện bằng ngôn ngữ FOXPRO/W)
Authors: PGS.TS. Lê Tiến, Vương
Keywords: Công nghệ thông tin;Lưu trữ thông tin;Địa chính;Thông tin đất đai
Issue Date: 1995
Publisher: Tổng cục Địa chính
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2742.pdf1.64 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.