Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13183
Title: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng và kinh tế năng lượng : Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điều tra năng lượng
Authors: PGS.TS. Phạm Minh, Duệ
Keywords: Hệ thống Thông tin địa lý;Thống kê;Năng lượng
Issue Date: 1993
Publisher: Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.03-Năng lượng
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3140-7.pdf1.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.