Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/131
Title: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty môi trường đô thị Thành phố Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Thị Thu Quỳnh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nhân viên;Động lực làm việc;Công ty môi trường đô thị Thành phố Quy Nhơn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Series/Report no.: 105 tr.;
Abstract: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đánh giá thực trạng việc tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Môi trường đô thị thành phố Quy nhơn.
metadata.dc.NienKhoa: 2010 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10908 TT.pdfTóm Tắt230.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10908.pdfToàn văn760.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.