Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/1173
Title: Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở các huyện ngoại thành (qua thực tế các huyện ngoại thành Hà Nội)
Authors: Trần Huy, Sáng
Advisor: PGS. Nguyễn Văn, Sáu
PGS. PTS. Ngô Quang, Minh
Keywords: Kinh tế quản lý;Quản lý nhà nước
Issue Date: 1999
Publisher: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ (Ngoại sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85e7.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.