Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11544
Title: Đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương, chi nhánh Hội An
Authors: Võ, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat-8273.pdf184.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.