Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/113
Title: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại công ty DANATRANS
Authors: Phan, Thị Diễm Thuý
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Khách hàng;Quản lý;Công ty DANATRANS
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Series/Report no.: 103 tr.;
Abstract: - Làm rõ các lý luận liên quan đến quản trị quan hệ khách hàng tiến đến xây dựng quản trị quan hệ khách hàng tại các công ty nói chung và tại công ty Danatrans nói riêng. - Tìm hiểu đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh, thực trạng quan hệ khách hàng và tác dụng của quản trị quan hệ khách hàng đối với hoạt động kinh doanh của công ty để từ đó xây dựng hệ thống quan hệ khách hàng hoàn chỉnh.- Trên cơ sở tiền đề và sự vận dụng lý thuyết vào thực tế tại công ty, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quan hệ khách hàng phù hợp với khả năng và điều kiện kinh doanh của công ty.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10902 TT.pdfTóm Tắt537.85 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10902.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.