Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10977
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Thị Lan, Hương
Advisor: TS. Đường Thị Liên, Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat(47).pdf230.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.