Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/1063
Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế
Authors: Phan Thủy, Chi
Advisor: GS. TS. Tống Văn, Đường
PGS. TS. Bùi Anh, Tuấn
Keywords: Kinh tế lao động;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ (Ngoại sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cf46182.pdf446.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.