Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10539
Title: Giải pháp huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Văn Nhật
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Tài chính ngân hàng;Huy động vốn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat-10160.pdf610.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.